Gwobrau ColegauCymru 2014: Athro y Flwyddyn Dr Graham Hall (canol, blaen), gyda Jeanette Edwards (Ch) a Jo Bradshaw (Dd) oedd yn gydradd ail; y Prif Weithredwr John Graystone, a chynrychiolwyr Pearson, noddwr y wobr.

newyddion diweddaraf

25/09/14 
Arian am Oes: Grantiau Etifeddiaeth i ddau dîm o Gymru
Mae Lloyds Banking Group wedi dyfarnu Grant Etifeddiaeth Arian am Oes o £1000 yr un i chwe thîm ar draws y DU, gyda dau o'r chwe grant yn dod i ddau brosiect yng Nghymru. mwy>>>

23/09/14
Gweithlu Dyfodol y Sector Gofal i Gael Hwb Iaith Gymraeg
Mewn ymateb i alw cyflogwyr a defnyddwyr y gwasanaethau gofal am well gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, mae ColegauCymru yn cychwyn ar brosiect i gydlynu a gwella ar yr adnoddau addysgol a ddefnyddir i hyfforddi’r gweithlu. Mwy>>>

16/09/14 
Prif Weithredwr Newydd ar ColegauCymru
Yn dilyn ymddeoliad Dr John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru am 13 mlynedd, mae ei ddirprwy, Dr Greg Walker, yn awr wedi camu i mewn i'w esgidiau. Mwy>>>

01/09/14
Galw Pobl Ifanc Cymru Sydd Eisiau Gwella Sgiliau Arian Eu Cymuned
Mae pobl ifanc sydd am ymgymryd â'r her o helpu eu cymunedau i ddysgu sut i reoli arian yn well yn cael eu hannog i wneud cais am grant i roi eu syniadau ar waith fel rhan o gystadleuaeth ar draws y DU. Mwy>>>
follow us on twitter Dilynwch ni ar Twitter
read the blog Darllenwch y blog

Croeso i GolegauCymru

Mae ColegauCymru yn codi proffil addysg bellach gyda'r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru.

Mae colegau ledled Cymru yn rhannu arfer dda mewn ffordd sustematig er mwyn codi ansawdd ar bob cyfle.  

Gwobrau Blynyddol >
Codi Ansawdd >
Rhwydweithiau Proffesiynol ar
>    
rhyngwladol

Mae ColegauCymru yn ehangu gorwelion ac yn gweithio yn rhyngwladol dan faner CollegesWales International.  

Gorolwg rhyngwladol >
Ewrop
Tseina >

Mae ColegauCymru yn gweithio i ddylanwadu ar bolisiau ac ymarferion er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr.

Papurau cefndir a pholisiau > 
Ymatebion i ymgynghoriadau >
Cyhoeddiadau >
Yn y newyddion >

Y sector addysg bellach yng Nghymru

Mae yna 15 coleg/sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru. Maent yn amrywio’n sylweddol o ran maint, nifer a math o myfyrwyr ac amrywiaeth y rhaglenni a’r gwasanaethau a gynigir. Mae’r rhan fwyaf o golegau’n cynnig rhaglenni academaidd a galwedigaethol. Mae rhai colegau wedi datblygu arbenigedd mewn meysydd galwedigaethol penodol, er enghraifft astudiaethau sy’n seiliedig ar y tir, peirianneg forol, technoleg bwyd.  Mae rhai wedi datblygu darpariaeth sy’n anelu at gyfran penodol o’r boblogaeth, megis oedolion sy’n dychwelyd i ddysgu, myfyrwyr rhyngwladol, neu hyfforddiant ar gyfer busnesau.

Mae’r sector AB yn gwneud cyfraniad pwysig i agenda Llywodraeth Cymru i ehangu mynediad i addysg, mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol, a hybu tŵf yn yr economi. Mae colegau yng Nghymru yn darparu 80% o’r holl gymwysterau ôl-16 ac yn darparu profiadau dysgu o ansawdd uchel i bron i 200,000 o bobl yng Nghymru. Mae’r sector wedi ymrwymo i hyfforddiant ac addysg o ansawdd uchel sy’n ymateb i anghenion unigolion, cymunedau a busnesau.

Mae dwyran o dair o'r holl ddysgwyr oed 16-18 yn dewis astudio mewn coleg. Mae mwy fyth o oedolion yn astudio mewn coleg. Mae 80% o fyfyrwyr colegau yn oedolion dros 19 oed ac mae'r mwyafrif o'r myfyrwyr yn astudio rhan amser.

ColegauCymru, Uned 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Caerdydd, CF15 7AB. E:helo@colegaucymru.ac.uk Ff: 029 2052 2500
CollegesWales, Unit 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Cardiff, CF15 7AB. E:hello@collegeswales.ac.uk T: 029 2052 2500