Mae ColegauCymru yn cynrychioli pob coleg a sefydliad addysg bellach yng Nghymru.

newyddion diweddaraf

01/07/15             
Pedwar Cymro i Gystadlu yn WorldSkills Brasil 2015
Mae pedwar o brentisiaid a dysgwyr mwyaf dawnus Cymru wedi llwyddo i ennill lle mewn tîm a fydd yn cynrychioli’r Deyrnas Unedig yng ngornest WorldSkills São Paulo 2015 yn ystod yr haf.  Mwy>>>

19/06/15
Enillwyr ifanc cystadleuaeth y DU o Gasnewydd yn rhoi £3500 i elusen
Mae enillwyr Rownd Derfynol Fawreddog Her Arian am Oes y Lloyds Banking Group, DOSH o Gymru, wedi rhoi gwobr o £3,500 i elusen y Brightside Trust. mwy>>>

12/06/15 
Codi o’r Soffa: colegau Cymru ar genhadaeth i ddod o hyd i weithgareddau corfforol addas i bawb
Nid yw pawb yn naturiol hoff o chwaraeon. Ond gallai y rhan fwyaf ohonom wneud tro â bod yn fwy egnïol yn gorfforol. Mae dod o hyd i weithgareddau corfforol sy'n addas ar gyfer pob myfyriwr coleg yn genhadaeth i Chwaraeon Colegau Cymru, ac mae bron 300 o staff a myfyrwyr newydd fod yn rhoi tro ar yr ystod sydd ar gael. Mwy>>>

10/06/15
Saer dawnus a pherchennog meithrinfeydd ysbrydoledig yn ennill Gwobrau VQ
Roedd saer o Sgwad Deyrnas Unedig Worldskills a pherchennog ysbrydoledig tair meithrinfa i blant yn dathlu neithiwr (9 Mehefin) ar ôl iddynt ennill y prif Wobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) yng Nghymru. Mwy>>>

follow us on twitter Dilynwch ni ar Twitter
read the blog Darllenwch y blog

Croeso i GolegauCymru

Mae ColegauCymru yn codi proffil addysg bellach gyda'r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru.

Mae colegau ledled Cymru yn rhannu arfer dda mewn ffordd sustematig er mwyn codi ansawdd ar bob cyfle.  

Gwobrau Blynyddol >
Codi Ansawdd >
Rhwydweithiau Proffesiynol ar
>    
rhyngwladol

Mae ColegauCymru yn ehangu gorwelion ac yn gweithio yn rhyngwladol dan faner CollegesWales International.  

Gorolwg rhyngwladol >
Ewrop
Tseina >

Mae ColegauCymru yn gweithio i ddylanwadu ar bolisiau ac ymarferion er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr.

Papurau cefndir a pholisiau > 
Ymatebion i ymgynghoriadau >
Cyhoeddiadau >
Yn y newyddion >

Y sector addysg bellach yng Nghymru

Mae yna 15 coleg/sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru. Maent yn amrywio’n sylweddol o ran maint, nifer a math o myfyrwyr ac amrywiaeth y rhaglenni a’r gwasanaethau a gynigir. Mae’r rhan fwyaf o golegau’n cynnig rhaglenni academaidd a galwedigaethol. Mae rhai colegau wedi datblygu arbenigedd mewn meysydd galwedigaethol penodol, er enghraifft astudiaethau sy’n seiliedig ar y tir, peirianneg forol, technoleg bwyd.  Mae rhai wedi datblygu darpariaeth sy’n anelu at gyfran penodol o’r boblogaeth, megis oedolion sy’n dychwelyd i ddysgu, myfyrwyr rhyngwladol, neu hyfforddiant ar gyfer busnesau.

Mae’r sector AB yn gwneud cyfraniad pwysig i agenda Llywodraeth Cymru i ehangu mynediad i addysg, mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol, a hybu tŵf yn yr economi. Mae colegau yng Nghymru yn darparu 80% o’r holl gymwysterau ôl-16 ac yn darparu profiadau dysgu o ansawdd uchel i bron i 200,000 o bobl yng Nghymru. Mae’r sector wedi ymrwymo i hyfforddiant ac addysg o ansawdd uchel sy’n ymateb i anghenion unigolion, cymunedau a busnesau.

Mae dwyran o dair o'r holl ddysgwyr oed 16-18 yn dewis astudio mewn coleg. Mae mwy fyth o oedolion yn astudio mewn coleg. Mae 80% o fyfyrwyr colegau yn oedolion dros 19 oed ac mae'r mwyafrif o'r myfyrwyr yn astudio rhan amser.

ColegauCymru, Uned 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Caerdydd, CF15 7AB. E:helo@colegaucymru.ac.uk Ff: 029 2052 2500
CollegesWales, Unit 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Cardiff, CF15 7AB. E:hello@collegeswales.ac.uk T: 029 2052 2500