Athro y Flwyddyn 2015 Mary Richards (C) gyda'r cydradd eilion yn Seremoni Wobrwyo ColegauCymru yn Venue Cymru, Llandudno.

newyddion diweddaraf

22/05/15                   
Gwobrwyo Colegau, Athrawon a Dysgwyr Arobryn
Mewn seremoni ddisglair yn Venue Cymru, Llandudno ar 21 Mai, cafodd dysgwyr ac athrawon arobryn colegau Cymru eu cydnabod, ynghyd â chwe choleg a wobrwywyd am ysgogi gwelliannau sydd o fudd i ddysgwyr. mwy>>>

19/05/15
Colegau yn Chwilio am Atebion Creadigol Mewn Amser Caled
Mae'n amser caled ac mae colegau yn chwilio am atebion creadigol er mwyn parhau i helpu cwmnïau ac unigolion i symud ymlaen gyda sgiliau a syniadau newydd tra bod llai o arian o gwmpas. Dyna ffocws allweddol cynhadledd flynyddol ColegauCymru, sy'n agor ar 21 Mai yn Llandudno. Mwy>>>

14/05/15 
Naw ar restr fer rownd derfynol y Gwobrau VQ yng Nghymru eleni
Mae naw ar restr fer y rownd derfynol ar gyfer gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (Gwobrau VQ) eleni, sy’n dathlu cyflawniadau dysgwyr a chyflogwyr ledled Cymru. Mwy>>>

30/04/15 
Toriadau serth i sgiliau oedolion i effeithio ar economi Cymru
Mae colegau ledled Cymru yn pryderu y bydd y gostyngiad difrifol yn niferoedd yr oedolion mewn dysgu yn effeithio ar iechyd ac economi Cymru yn y blynyddoedd i ddod. Mwy>>>

follow us on twitter Dilynwch ni ar Twitter
read the blog Darllenwch y blog

Croeso i GolegauCymru

Mae ColegauCymru yn codi proffil addysg bellach gyda'r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru.

21/05/15 

Atebion Creadigol mewn Amser Caled

Trafodion y gynhadledd.            Mae colegau ledled Cymru yn rhannu arfer dda mewn ffordd sustematig er mwyn codi ansawdd ar bob cyfle.  

Gwobrau Blynyddol >
Codi Ansawdd >
Rhwydweithiau Proffesiynol ar
>    
rhyngwladol

Mae ColegauCymru yn ehangu gorwelion ac yn gweithio yn rhyngwladol dan faner CollegesWales International.  

Gorolwg rhyngwladol >
Ewrop
Tseina >

Mae ColegauCymru yn gweithio i ddylanwadu ar bolisiau ac ymarferion er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr.

Papurau cefndir a pholisiau > 
Ymatebion i ymgynghoriadau >
Cyhoeddiadau >
Yn y newyddion >

Y sector addysg bellach yng Nghymru

Mae yna 15 coleg/sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru. Maent yn amrywio’n sylweddol o ran maint, nifer a math o myfyrwyr ac amrywiaeth y rhaglenni a’r gwasanaethau a gynigir. Mae’r rhan fwyaf o golegau’n cynnig rhaglenni academaidd a galwedigaethol. Mae rhai colegau wedi datblygu arbenigedd mewn meysydd galwedigaethol penodol, er enghraifft astudiaethau sy’n seiliedig ar y tir, peirianneg forol, technoleg bwyd.  Mae rhai wedi datblygu darpariaeth sy’n anelu at gyfran penodol o’r boblogaeth, megis oedolion sy’n dychwelyd i ddysgu, myfyrwyr rhyngwladol, neu hyfforddiant ar gyfer busnesau.

Mae’r sector AB yn gwneud cyfraniad pwysig i agenda Llywodraeth Cymru i ehangu mynediad i addysg, mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol, a hybu tŵf yn yr economi. Mae colegau yng Nghymru yn darparu 80% o’r holl gymwysterau ôl-16 ac yn darparu profiadau dysgu o ansawdd uchel i bron i 200,000 o bobl yng Nghymru. Mae’r sector wedi ymrwymo i hyfforddiant ac addysg o ansawdd uchel sy’n ymateb i anghenion unigolion, cymunedau a busnesau.

Mae dwyran o dair o'r holl ddysgwyr oed 16-18 yn dewis astudio mewn coleg. Mae mwy fyth o oedolion yn astudio mewn coleg. Mae 80% o fyfyrwyr colegau yn oedolion dros 19 oed ac mae'r mwyafrif o'r myfyrwyr yn astudio rhan amser.

ColegauCymru, Uned 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Caerdydd, CF15 7AB. E:helo@colegaucymru.ac.uk Ff: 029 2052 2500
CollegesWales, Unit 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Cardiff, CF15 7AB. E:hello@collegeswales.ac.uk T: 029 2052 2500