Cynhadledd flynyddol ColegauCymru ar 21 Mai 2015 yn Venue Cymru, Llandudno.

newyddion diweddaraf

13/03/15       
Un ar ddeg tim o bobl ifanc o Gymru trwyddo i Rownd Derfynol Genedlaethol cystadleuaeth rheoli arian ledled y DU
Timau’n cyrraedd Rownd Derfynol Genedlaethol yr Her Arian am Oes, cystadleuaeth rheoli arian a redir gan Grŵp Bancio Lloyds, gyda ColegauCymru a Youth Cymru. mwy>>>

10/02/15
Gwobrau ColegauCymru ar agor am geisiadau 
Mae Gwobrau ColegauCymru yn cydnabod ymarferion a chyflawniadau rhagorol, ac yn amlygu effaith colegau ar ddysgwyr, cymunedau a busnesau. Mae naw categori ar agor i golegau, staff a dysgwyr eleni. Mwy>>>

05/02/15 
Lansio Canllaw dylunio Dwyieithog
Cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg Ganllaw Dylunio Dwyieithog yng Ngholeg Merthyr Tudful yr wythnos diwethaf gyda chefnogaeth ColegauCymru. Mwy>>>

28/01/15 
Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol ar Agor am Enewbiadau
Heddiw mae’r Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ Awards), sydd wedi’u cynllunio i ddathlu llwyddiannau unigolion a sefydliadau ym mhob cwr o Gymru, yn cael eu lansio’n swyddogol. Mwy>>>

follow us on twitter Dilynwch ni ar Twitter
read the blog Darllenwch y blog

Croeso i GolegauCymru

Mae ColegauCymru yn codi proffil addysg bellach gyda'r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru.

Mae colegau ledled Cymru yn rhannu arfer dda mewn ffordd sustematig er mwyn codi ansawdd ar bob cyfle.  

Gwobrau Blynyddol >
Codi Ansawdd >
Rhwydweithiau Proffesiynol ar
>    
rhyngwladol

Mae ColegauCymru yn ehangu gorwelion ac yn gweithio yn rhyngwladol dan faner CollegesWales International.  

Gorolwg rhyngwladol >
Ewrop
Tseina >

Mae ColegauCymru yn gweithio i ddylanwadu ar bolisiau ac ymarferion er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr.

Papurau cefndir a pholisiau > 
Ymatebion i ymgynghoriadau >
Cyhoeddiadau >
Yn y newyddion >

Y sector addysg bellach yng Nghymru

Mae yna 15 coleg/sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru. Maent yn amrywio’n sylweddol o ran maint, nifer a math o myfyrwyr ac amrywiaeth y rhaglenni a’r gwasanaethau a gynigir. Mae’r rhan fwyaf o golegau’n cynnig rhaglenni academaidd a galwedigaethol. Mae rhai colegau wedi datblygu arbenigedd mewn meysydd galwedigaethol penodol, er enghraifft astudiaethau sy’n seiliedig ar y tir, peirianneg forol, technoleg bwyd.  Mae rhai wedi datblygu darpariaeth sy’n anelu at gyfran penodol o’r boblogaeth, megis oedolion sy’n dychwelyd i ddysgu, myfyrwyr rhyngwladol, neu hyfforddiant ar gyfer busnesau.

Mae’r sector AB yn gwneud cyfraniad pwysig i agenda Llywodraeth Cymru i ehangu mynediad i addysg, mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol, a hybu tŵf yn yr economi. Mae colegau yng Nghymru yn darparu 80% o’r holl gymwysterau ôl-16 ac yn darparu profiadau dysgu o ansawdd uchel i bron i 200,000 o bobl yng Nghymru. Mae’r sector wedi ymrwymo i hyfforddiant ac addysg o ansawdd uchel sy’n ymateb i anghenion unigolion, cymunedau a busnesau.

Mae dwyran o dair o'r holl ddysgwyr oed 16-18 yn dewis astudio mewn coleg. Mae mwy fyth o oedolion yn astudio mewn coleg. Mae 80% o fyfyrwyr colegau yn oedolion dros 19 oed ac mae'r mwyafrif o'r myfyrwyr yn astudio rhan amser.

ColegauCymru, Uned 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Caerdydd, CF15 7AB. E:helo@colegaucymru.ac.uk Ff: 029 2052 2500
CollegesWales, Unit 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Cardiff, CF15 7AB. E:hello@collegeswales.ac.uk T: 029 2052 2500