Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu ColegauCymru ar daith astudio pum niwrnod i chwe choleg yn Nghanada, yn cael eu derbyn yma gan Conswl Cyffredinol Prydain yn Toronto.

newyddion diweddaraf

28/01/15 
Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol ar Agor am Enewbiadau
Heddiw mae’r Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ Awards), sydd wedi’u cynllunio i ddathlu llwyddiannau unigolion a sefydliadau ym mhob cwr o Gymru, yn cael eu lansio’n swyddogol. Mwy>>>

26/01/15       
Pêl-droed Colegau Cymru yn cofnodi dwbl hanesyddol dros Ysgolion Awstralia
Dydd Gwener 23 Ionawr, 2015: y diwrnod trechodd timoedd dynion a merched Colegau Cymru ysgolion Awstralia ym mhêl droed. mwy>>>

11/01/15
Partneriaeth Prifysgol a Cholegau yn Cryfhau Pêl-droed Elît yng Nghymru
Bydd y bartneriaeth newydd rhwng Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Chwaraeon Colegau Cymru i gryfhau pêl-droed coleg ar y lefel uchaf i'w gweld ddydd Gwener, pan fydd y tîm pêl-droed cenedlaethol yn chwarae ysgolion Awstralia. Mwy>>>

06/01/15 
Cynulleidfa newydd i gystadlu yn yr Eisteddfod

Mae Eisteddfod yr Urdd wedi cyhoeddi rhestr newydd o gystadlaethau galwedigaethol cyfoes fydd yn denu cynulleidfa newydd i gystadlu, yn dilyn cydweithio â CholegauCymru. Mwy>>>

follow us on twitter Dilynwch ni ar Twitter
read the blog Darllenwch y blog

Croeso i GolegauCymru

Mae ColegauCymru yn codi proffil addysg bellach gyda'r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru.

Mae colegau ledled Cymru yn rhannu arfer dda mewn ffordd sustematig er mwyn codi ansawdd ar bob cyfle.  

Gwobrau Blynyddol >
Codi Ansawdd >
Rhwydweithiau Proffesiynol ar
>    
rhyngwladol

Mae ColegauCymru yn ehangu gorwelion ac yn gweithio yn rhyngwladol dan faner CollegesWales International.  

Gorolwg rhyngwladol >
Ewrop
Tseina >

Mae ColegauCymru yn gweithio i ddylanwadu ar bolisiau ac ymarferion er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr.

Papurau cefndir a pholisiau > 
Ymatebion i ymgynghoriadau >
Cyhoeddiadau >
Yn y newyddion >

Y sector addysg bellach yng Nghymru

Mae yna 15 coleg/sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru. Maent yn amrywio’n sylweddol o ran maint, nifer a math o myfyrwyr ac amrywiaeth y rhaglenni a’r gwasanaethau a gynigir. Mae’r rhan fwyaf o golegau’n cynnig rhaglenni academaidd a galwedigaethol. Mae rhai colegau wedi datblygu arbenigedd mewn meysydd galwedigaethol penodol, er enghraifft astudiaethau sy’n seiliedig ar y tir, peirianneg forol, technoleg bwyd.  Mae rhai wedi datblygu darpariaeth sy’n anelu at gyfran penodol o’r boblogaeth, megis oedolion sy’n dychwelyd i ddysgu, myfyrwyr rhyngwladol, neu hyfforddiant ar gyfer busnesau.

Mae’r sector AB yn gwneud cyfraniad pwysig i agenda Llywodraeth Cymru i ehangu mynediad i addysg, mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol, a hybu tŵf yn yr economi. Mae colegau yng Nghymru yn darparu 80% o’r holl gymwysterau ôl-16 ac yn darparu profiadau dysgu o ansawdd uchel i bron i 200,000 o bobl yng Nghymru. Mae’r sector wedi ymrwymo i hyfforddiant ac addysg o ansawdd uchel sy’n ymateb i anghenion unigolion, cymunedau a busnesau.

Mae dwyran o dair o'r holl ddysgwyr oed 16-18 yn dewis astudio mewn coleg. Mae mwy fyth o oedolion yn astudio mewn coleg. Mae 80% o fyfyrwyr colegau yn oedolion dros 19 oed ac mae'r mwyafrif o'r myfyrwyr yn astudio rhan amser.

ColegauCymru, Uned 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Caerdydd, CF15 7AB. E:helo@colegaucymru.ac.uk Ff: 029 2052 2500
CollegesWales, Unit 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Cardiff, CF15 7AB. E:hello@collegeswales.ac.uk T: 029 2052 2500