Gwobrau ColegauCymru 2013: Athro y Flwyddyn Tracey Waterhouse (canol), gyda Kate Williams ac Alan Lowry (cydradd ail); Jeff Cuthbert AC (chwith) a John Graystone (dde).

newyddion diweddaraf

02/04/14 
Addysgu Seiliedig ar Dystiolaeth yn Arwain y Ffordd yng Nghymru
Ar ôl mabwysiadu dull seiliedig ar dystiolaeth o droi at addysgu a dysgu, rhannodd holl golegau addysg bellach Cymru ganlyniadau eu hymchwil mewn cynhadledd genedlaethol yr wythnos diwethaf. mwy>>>

17/03/14 
Y dasg o ddod o hyd i’r Tîm Rheoli Arian Gorau yng Nghymru’n Dwysau
Mae pobl ifanc ledled Cymru wedi bod yn rhoi eu syniadau ar reoli arian ar waith yn eu cymunedau, ac mae’r 11 prosiect gorau wedi mynd trwyddo i Rownd Derfynol Genedlaethol Cymru o gystadleuaeth fawreddog. mwy>>>

20/02/14
Pencampwyr Rygbi Merched Cymru’n Barod i Amddiffyn Teitl Prydain
Mae pencampwyr presennol Prydain, sef tîm Merched Colegau Cymru’n edrych ymlaen at berfformiad arbennig eto ym Mhencampwriaeth Colegau Prydain sydd ar ddod, diolch i bartneriaeth newydd gydag Undeb Rygbi Cymru a hyfforddiant o’r radd flaenaf gan chwaraewyr rhyngwladol Cymru.  Mwy >>>

19/02/14 
Cytuno ar y cydbwysedd: creu cymunedau diogel mewn colegau
Colegau addysg bellach Cymru yw’r cyntaf yn y Deyrnas Unedig i ddod ynghyd gyda’r nod o sicrhau bod cymunedau’r colegau yn lleoedd ble mae dysgwyr yn rhydd i ffurfio a chofleidio eu hunaniaeth a’u credoau eu hunain, yn ogystal â bod yn lleoedd i fyw a dysgu yn ddiogel heb niwed. mwy>>>      

follow us on twitter Dilynwch ni ar Twitter
read the blog Darllenwch y blog

Croeso i GolegauCymru

Mae ColegauCymru yn codi proffil addysg bellach gyda'r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru.

Mae colegau ledled Cymru yn rhannu arfer dda mewn ffordd sustematig er mwyn codi ansawdd ar bob cyfle.  

Gwobrau Blynyddol >
Codi Ansawdd >
Rhwydweithiau Proffesiynol ar
>    
rhyngwladol

Mae ColegauCymru yn ehangu gorwelion ac yn gweithio yn rhyngwladol dan faner CollegesWales International.  

Gorolwg rhyngwladol >
Ewrop
Tseina >

Mae ColegauCymru yn gweithio i ddylanwadu ar bolisiau ac ymarferion er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr.

Papurau cefndir a pholisiau > 
Ymatebion i ymgynghoriadau >
Cyhoeddiadau >
Yn y newyddion >

Y sector addysg bellach yng Nghymru

Mae yna 15 coleg/sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru. Maent yn amrywio’n sylweddol o ran maint, nifer a math o myfyrwyr ac amrywiaeth y rhaglenni a’r gwasanaethau a gynigir. Mae’r rhan fwyaf o golegau’n cynnig rhaglenni academaidd a galwedigaethol. Mae rhai colegau wedi datblygu arbenigedd mewn meysydd galwedigaethol penodol, er enghraifft astudiaethau sy’n seiliedig ar y tir, peirianneg forol, technoleg bwyd.  Mae rhai wedi datblygu darpariaeth sy’n anelu at gyfran penodol o’r boblogaeth, megis oedolion sy’n dychwelyd i ddysgu, myfyrwyr rhyngwladol, neu hyfforddiant ar gyfer busnesau.

Mae’r sector AB yn gwneud cyfraniad pwysig i agenda Llywodraeth Cymru i ehangu mynediad i addysg, mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol, a hybu tŵf yn yr economi. Mae colegau yng Nghymru yn darparu 80% o’r holl gymwysterau ôl-16 ac yn darparu profiadau dysgu o ansawdd uchel i bron i 200,000 o bobl yng Nghymru. Mae’r sector wedi ymrwymo i hyfforddiant ac addysg o ansawdd uchel sy’n ymateb i anghenion unigolion, cymunedau a busnesau.

Mae dwyran o dair o'r holl ddysgwyr oed 16-18 yn dewis astudio mewn coleg. Mae mwy fyth o oedolion yn astudio mewn coleg. Mae 80% o fyfyrwyr colegau yn oedolion dros 19 oed ac mae'r mwyafrif o'r myfyrwyr yn astudio rhan amser.

Archebwch nawr: digwyddiadau ar ddod

  Sgiliau ar gyfer Economi Fyd-eang:
Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru

13 Mai 2014 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd
Cliciwch am y manylion a'r ffurflen archebu

 

ColegauCymru, Uned 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Caerdydd, CF15 7AB. E:helo@colegaucymru.ac.uk Ff: 029 2052 2500
CollegesWales, Unit 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Cardiff, CF15 7AB. E:hello@collegeswales.ac.uk T: 029 2052 2500