Cyhoeddiadau

Cyfres Sgiliau Hanfodol Cymru
Canllawiau Gweithredu, Cyflwyno ac Asesu ar gyfer Ymarferwyr, Aseswyr a Dysgwyr

Cymwyso Sgiliau Rhif Hanfodol
Sgiliau Hanfodol Cyflogaeth

Datblygwyd y dogfennau hyn fel rhan o brosiect ehangach a ariennir gan Lywodraeth Cymru i baratoi a chefnogi ymarferwyr i gyflwyno'r gyfres newydd o gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru. Fe'u cynhyrchwyd gan ColegauCymru, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru a Chyrff Dyfarnu.

Bwriedir eu defnyddio ar y cyd â 'Llawlyfr Cyfres Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru' y Cyrff Dyfarnu er mwyn sicrhau bod ymarferwyr yn ymwybodol o ofynion rheoliadol yn ogystal â'r rhai sy'n gysylltiedig â darpariaeth effeithiol.  Noder mai yn Saesneg yn unig y mae'r dogfennau ar gael ar hyn o bryd.

 Essential Application of Number Skills

 Essential Employability Skills


 

Cymorth ar gyfer Cynllun Hyfforddi ColegauCymru

Mae ColegauCymru wedi ei gofrestru gyda'r Comisiwn Ewropeaidd at bwrpas y Cynllun hwn. 

Amcan y Cynllun yw caniatáu colegau addysg bellach yng Nghymru i ddarparu cefnogaeth i fentrau yng Nghymru i'w annog i fuddsoddi mewn hyfforddiant. Bydd y Cynllun yn caniatáu cefnogaeth gyhoeddus i ar gyfer gweithgaredd hyfforddi. Bydd y Cynllun yn rhedeg o 1 Ebrill 2016 tan 31 Rhagfyr 2020.

Mae'r colegau addysg bellach canlynol wedi eu awdurdodu i weithredu'r cynllun:
Coleg Gwent, Coleg Catholig Dewi Sant, Coleg Caerdydd a'r Fro, Coleg a Cymoedd, Coleg Merthyr Tudful, Coleg Penybont, Grŵp o Golegau NPTC, Coleg Gŵyr Abertawe, Coleg Sir Gâr, Coleg Sir Benfro, Coleg Ceredigion, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Cambria, WEA YMCA CC Cymru.

Mae ColegauCymru wedi ei gofrestru gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a bydd yr holl gymorth o dan y Cynllun yn dryloyw ac yn unol â'r meini prawf yn Erthygl 5 yn y Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol (GBER).

 ColegauCymru GBER training aid scheme (ar gael yn Saesneg yn unig)


Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth rhwng ColegauCymru a Sgiliaith

Bu i ColegauCymru a Sgiliaith lofnodi Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth ar 10 Mai 2016. Diben y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yw dathlu a ffurfioli egwyddorion cydweithio rhwng ColegauCymru a Sgiliaith sydd wedi bod yn gweithio ynghyd am nifer o flynyddoedd bellach.
Mae’r Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth hwn yn cydnabod cenadaethau ategol y ddau sefydliad, a’r ffocws i weithredu hyrwyddo a chefnogi dwyieithrwydd yn y sector addysg bellach.

 MoDd ColegauCymru a Sgiliaith


Cod Llywodraethu Da ar Gyfer Colegau yng Nghymru

Mae’r Cod newydd, a gyhoeddwyd gan GolegauCymru yn Ionawr 2016, yn berthnasol i Golegau Addysg Bellach Cyffredinol, Colegau Chweched Dosbarth a Sefydliadau Addysg Bellach.  Bydd amrywiadau yn y modd y bydd yr endidau hyn yn gweithredu’r Cod yn sgil gwahaniaethau yn eu ffurf gorfforaethol.

Ysgrifennwyd y Cod i gynorthwyo arferion llywodraethu, a fydd yn y tymor hir yn helpu colegau i weithio’n llwyddiannus tuag at gyflawni eu cenhadaeth a’u strategaeth.

 Cod Llywodraethu


Maniffesto ColegauCymru ar gyfer etholiad y Cynulliad 2016

  "Sgiliau ar gyfer Cenedl Lewyrchus" yw maniffesto ColegauCymru ar gyfer etholiad y Cynulliad 2016. Mae'r maniffesto yn dangos sut gall y llywodraeth nesaf a'r sector addysg a hyfforddiant ôl-16 gyflawni'r uchelgais o addysg a sgiliau o safon fyd-eang i Gymru. 

Mae'r maniffesto yn galw ar y Llywodraeth newydd i:

 • Yrru cynhyrchiant drwy gynyddu cyflenwad o sgiliau wedi’i arwain gan gyflogwyr
 • Gwella cyfleoedd dysgwyr 16-19 oed drwy ddarparu ystod lawn o opsiynau, academaidd a galwedigaethol, ar draws Cymru
 • Diogelu addysg alwedigaethol lefel uwch sy'n diwallu anghenion economaidd Cymru
 • Diwallu anghenion dysgwyr yn eu holl amrywiaeth.

 Sgiliau ar gyfer Cenedl Lewyrchus


Cynllun Iaith Gymraeg

Cymeradwywyd Cynllun Iaith Gymraeg ColegauCymru fis Hydref 2014. Mae'n egluro sut y bydd ColegauCymru yn rhoi ar waith yr egwyddor o drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru.

 Cynllun Iaith Gymraeg


Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth rhwng ColegauCymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Arwyddwyd y Memorandwm yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar 07 Awst 2013.
Prif amcanion:

 • Gwella llwybrau dilyniant cyfrwng Cymraeg a dwyeithog ar gyfer addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith, dysgu oedolion ac addysg uwch trwy ddatblygu, hyrwyddo a chefnogi llwybrau addysgol integredig sy’n ymateb i anghenion go iawn dysgwyr a chyflogwyr

 • Rhannu adnoddau dysgu ac addysgu (yn enewedig adnoddau dysgu digidol) ac arfer arloesol o ran addysgeg/andragogaeth ym maes addysg cyfrwng Cymraeg

 • Cefnogi anghenion datblygiad proffesiynol parhaus staff addysgu a staff cymorth yn y ddwy sector, a chyfrannu at rwydweithiau proffesiynol a digwyddiadau priodol

 • Cydweithio ar faterion polisi, cyfathrebu, marchnata a mentrau brandio sy’n ymwneud ag addysg cyfrwng Cymraeg a dwyeithog.

 Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth when ColegauCymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol


 

Llawlyfr Arfer Da: Annog Myfyrwyr AB i Barhau â'u Haddysg Drwy Gyfrwng y Gymraeg

Cafodd y llawlyfr ei baratoi arfer da sy'n cael ei gan yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Aberystwyth, mewn partneriaeth â Wavehill.  Cafodd ei lansio gan GolegauCymru yn yr Eisteddfod ar 8 Awst 2012.   

 Llawlyfr Arfer Da: Annog Myfyrwyr AB i Barhau a'u Haddysg Trwy Gyfrwng y Gymraeg


Strategaeth ColegauCymru ar Chwaraeon yng Ngholegau AB Cymru

Yn dilyn sesiwn ysbrydoledig ar chwaraeon gyda'r Athro Laura McAllister yng Nghynhadledd Flynyddol ColegauCymru yn 2012, mae ColegauCymru wrthi ar hyn o bryd yn llunio strategaeth ar chwaraeon yng ngholegau Cymru. Rydyn ni'n awyddus i dderbyn sylwadau ar y strategaeth ddrafft. Fe fydd fersiwn diwygiedig yn cael ei gyflwyno i Fwrdd ColegauCymru yn ystod y gwanwyn 2013.

Noder bod y drafft ar gael yn Saesneg yn unig. Caiff y strategaeth terfynol ei gyhoeddi yn ddwyieithog.

 Going for Gold: consultation draft Feb 2013


Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB

Cafodd y strategaeth genedlaethol hon ei llunio gan GolegauCymru dan arweiniad y Bwrdd. Cafodd ei gymeradwyo gan golegau AB ym mis Ionawr 2010. 

Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB


 

Maniffesto ar Gyfer Dysgwyr: maniffesto ColegauCymru ar gyfer etholiadau'r Cynulliad 2011

Mae maniffesto ColegauCymru yn galw ar ymgeiswyr yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru i gefnogi:

 • mwy o gyfleoedd dysgu
 • ffocws ar godi sgiliau sylfaenol
 • hyrwyddo cadarnhaol o lwybrau galwedigaethol
 • continwwm dysgu gyda mwy o hyblygrwydd trwodd i lefelau uwch
 • gweinyddu effeithlon ac effeithiol
 • strwythyr proffesiynol ar gyfer y gweithlu AB

Maniffesto ar Gyfer Dysgwyr: etholiadau'r Cynulliad 2011


ColegauCymru, Uned 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Caerdydd, CF15 7AB. E:helo@colegaucymru.ac.uk Ff: 029 2052 2500
CollegesWales, Unit 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Cardiff, CF15 7AB. E:hello@collegeswales.ac.uk T: 029 2052 2500
Gyrrwch y cyfrinair