Cyhoeddiadau

Cynllun Iaith Gymraeg

Cymeradwywyd Cynllun Iaith Gymraeg ColegauCymru fis Hydref 2014. Mae'n egluro sut y bydd ColegauCymru yn rhoi ar waith yr egwyddor o drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru.

 Cynllun Iaith Gymraeg


Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth rhwng ColegauCymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Arwyddwyd y Memorandwm yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar 07 Awst 2013.
Prif amcanion:

  • Gwella llwybrau dilyniant cyfrwng Cymraeg a dwyeithog ar gyfer addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith, dysgu oedolion ac addysg uwch trwy ddatblygu, hyrwyddo a chefnogi llwybrau addysgol integredig sy’n ymateb i anghenion go iawn dysgwyr a chyflogwyr

  • Rhannu adnoddau dysgu ac addysgu (yn enewedig adnoddau dysgu digidol) ac arfer arloesol o ran addysgeg/andragogaeth ym maes addysg cyfrwng Cymraeg

  • Cefnogi anghenion datblygiad proffesiynol parhaus staff addysgu a staff cymorth yn y ddwy sector, a chyfrannu at rwydweithiau proffesiynol a digwyddiadau priodol

  • Cydweithio ar faterion polisi, cyfathrebu, marchnata a mentrau brandio sy’n ymwneud ag addysg cyfrwng Cymraeg a dwyeithog.

 Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth when ColegauCymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol


 

Llawlyfr Arfer Da: Annog Myfyrwyr AB i Barhau â'u Haddysg Drwy Gyfrwng y Gymraeg

Cafodd y llawlyfr ei baratoi arfer da sy'n cael ei gan yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Aberystwyth, mewn partneriaeth â Wavehill.  Cafodd ei lansio gan GolegauCymru yn yr Eisteddfod ar 8 Awst 2012.   

 Llawlyfr Arfer Da: Annog Myfyrwyr AB i Barhau a'u Haddysg Trwy Gyfrwng y Gymraeg


Strategaeth ColegauCymru ar Chwaraeon yng Ngholegau AB Cymru

Yn dilyn sesiwn ysbrydoledig ar chwaraeon gyda'r Athro Laura McAllister yng Nghynhadledd Flynyddol ColegauCymru yn 2012, mae ColegauCymru wrthi ar hyn o bryd yn llunio strategaeth ar chwaraeon yng ngholegau Cymru. Rydyn ni'n awyddus i dderbyn sylwadau ar y strategaeth ddrafft. Fe fydd fersiwn diwygiedig yn cael ei gyflwyno i Fwrdd ColegauCymru yn ystod y gwanwyn 2013.

Noder bod y drafft ar gael yn Saesneg yn unig. Caiff y strategaeth terfynol ei gyhoeddi yn ddwyieithog.

 Going for Gold: consultation draft Feb 2013


Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB

Cafodd y strategaeth genedlaethol hon ei llunio gan GolegauCymru dan arweiniad y Bwrdd. Cafodd ei gymeradwyo gan golegau AB ym mis Ionawr 2010. 

Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB


 

Maniffesto ar Gyfer Dysgwyr: maniffesto ColegauCymru ar gyfer etholiadau'r Cynulliad 2011

Mae maniffesto ColegauCymru yn galw ar ymgeiswyr yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru i gefnogi:

  • mwy o gyfleoedd dysgu
  • ffocws ar godi sgiliau sylfaenol
  • hyrwyddo cadarnhaol o lwybrau galwedigaethol
  • continwwm dysgu gyda mwy o hyblygrwydd trwodd i lefelau uwch
  • gweinyddu effeithlon ac effeithiol
  • strwythyr proffesiynol ar gyfer y gweithlu AB

Maniffesto ar Gyfer Dysgwyr: etholiadau'r Cynulliad 2011


ColegauCymru, Uned 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Caerdydd, CF15 7AB. E:helo@colegaucymru.ac.uk Ff: 029 2052 2500
CollegesWales, Unit 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Cardiff, CF15 7AB. E:hello@collegeswales.ac.uk T: 029 2052 2500
Gyrrwch y cyfrinair